ประสบการณ์
เกิดจาก การลงมือ จาก องค์ความรู้ ที่เกิดจาก การเรียน พูดคุย แลกเปลี่ยน
การอ่าน เป็น หนึ่งในเส้นทางการเพิ่ม องค์ความรู้ 

The Scrum Guide July 2013

Dr.Jeff Sutherland และ Ken Schwaber

TheScrumGuideJuly2013

The Scrum Primer version 2.0

Pete Deemer, Gabrielle Benefield, Craig Larman, และ Bas Vodde

TheScrumPrimer2

Scrum: A revolutionary approach to building teams, beating deadlines and boosting productivity

Dr.Jeff Sutherland

SCRUM