สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Category: Coaching Retreat

Top Management Understanding #TACR2015

TOP MANAGEMENT

บอกเล่า แบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

มุมมองระดับองค์กร #TACR2015

Top Management Understanding

TACR2015

จากที่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน Thailand Agile Coach Retreat 2015 เมื่อวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2558 ณ  สามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และมีความสนใจที่อยากจะได้องค์ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ ระดับองค์กร เมื่อมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันจึงเข้าร่วมกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์กันระดับองค์กร ซึ่งเริ่มต้นด้วยการให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเขียนปัญหาที่พบระดับองค์กรเมื่อนำแนวคิด Agile มาใช้ในกระบวนการพัฒนา Software ซึ่งปัญหาแรกที่หยิบขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือ Top Management Understanding ว่าด้วยเรื่องการสร้างและเพิ่มความเข้าใจให้ผู้บริหารระดับสูงโดยตั้งคำถามว่า “แนวทางที่คิดว่าจะสามารถสร้างและเพิ่มความเข้าใจให้ผู้บริหาระดับสูงมีอะไรบ้าง?” หลังจากที่ทีม Brainstorm แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ในฐานะ Agile Coach คิดว่าแนวทางที่สามารถจะช่วยสร้างและเพิ่มความเข้าใจให้ผู้บริหารระดับสูง มี 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. Influence พึ่งพาผู้ทรงอิทธิพลด้านบวกที่มีองค์ความรู้ มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง สามารถโน้มน้าวจูงใจ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง กำหนดทิศทาง และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้บริหารระดับสูงได้ ซึ่ง Influence อาจจะเป็นบุคคลภายในองค์กร (Internal) หรือ บุคคลภายนอกองค์กร (External) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้บริหารระดับสูง

The-Influence-of-Community-Type-on-its-Characteristics-300x228

2. Knowledge จัดหลักสูตรอบรมระดับผู้บริหาร (Training)  จัดหาบริษัทภายนอกมาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวิธีการ (3’rd Party Consult) และชี้แนะ นำทาง (Guiding) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้บริหารระดับสูง 

stock-photo-transparent-ball-with-inscription-learning-in-a-hand-151074635
3. Involvement สร้างโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับรู้เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น 

  • กิจกรรม Sprint Review : เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม Sprint Review 
  • Social Media : สร้าง FB Group และ Invite ผู้บริหารระดับสูงเข้ามา Join

stock-photo-multiethnic-people-discussion-meeting-social-media-concept-243534220
4. Expectation Management บริหารความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้ เข้าใจ และตอบสนองความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงได้ด้วยสิ่งที่คิดมูลค่าด้วยเงิน และสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน ก่อนอื่นมาเริ่มทำความรู้จักว่า “ความคาดหวังคืออะไร?” ความคาดหวัง คือความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังไว้ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอก และความคาดหวังเป็นตัวบ่งชี้แห่งความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของแต่ละคนที่จะเลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งนั้น

การบริหารความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง คือ ความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริหารระดับสูงได้ตามที่ผู้บริหารระดับสูงคาดหวังไว้ ซึ่งระดับความคาดหวังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมา 3 ระดับ ดังนี้
1. สิ่งที่ได้รับ เท่ากับ สิ่งที่คาดหวัง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ความสมหวัง หรือความพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูง (Satisfaction)

2. สิ่งที่ได้รับ ต่ำกว่า สิ่งที่คาดหวัง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ความผิดหวัง หรือ ไม่พึงพอใจของผู้บริหารระดับสูง (Disappointment)

3. สิ่งที่ได้รับ สูงกว่า สิ่งที่คาดหวัง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ความยินดีปรีดา และปลาบปลื้มปิติของผู้บริหารระดับสูง (Delight)

สรุปแล้ว หลักการบริหารความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง คือ การตอบสนองความต้องการของผู้บริหารระดับสูงให้ได้ในระดับมากกว่าเท่ากับความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง แต่การที่จะสามารถบริหารความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงได้นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การหาคำตอบจากคำถามที่ว่า “ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงมีอะไรบ้าง?” คำตอบที่ได้ คือ สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการและจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งนั้นๆอย่างเหมาะสม เพราะความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงคือตัวบ่งชี้ความสำเร็จนั่นเอง

stock-photo-business-hand-writing-business-success-by-many-process-160371212stock-photo-expectation-diagram-193496741

เรื่องราวที่บอกเล่า แบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้างต้น น่าจะพอเป็นทางเลือกให้เหล่า Agile Coach นำไปใช้สำหรับสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารระดับสูง และในทางกลับกันก็สามารถทำให้เราเข้าใจความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงได้เช่นกัน

ขอบคุณภาพถ่ายจาก Album Thailand Agile Coach Retreat 2015

แบ่งปัน Thailand Agile Coach Retreat 2015

IMG_20150702_2

 

เมื่อวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2558 ได้มีโอกาสไปร่วมงาน Thailand Agile Coach Retreat 2015  ณ  สามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกโดยบริษัทสยามชำนาญกิจ ทำให้เกิด Community ของกลุ่มคนที่มีความสนใจทางด้าน Agile for Software Development จากบริษัทต่างๆ มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน จึงอยากนำบรรยากาศการจัดงาน นำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาแบ่งปัน  Continue reading

สังคมแห่งการแบ่งปันจากการลงมือทำ Agile Coach แห่ง สยามประเทศ

CoP

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้มีโอกาสไปแบ่งปันประสบการณ์ในงาน Agile Thailand 2015 โดย session สุดท้ายของตัวผมเองคือ Agile Coach เป็น อยู่ คือ จากประสบการณ์ 6 ปี ซึ่งระหว่างทางกลับบ้านหลังจบงานก็นั่งคิดว่าคงต้องถึงเวลาที่จะมี ชมรมผู้นำทางจิตวิญญาณ Agile (Agile Coach) ณ สยามประเทศสักทีกระมังและคำว่า Community of Practice (CoP) ก็ลอยเด่นขึ้นมาในสมองผมทันที

Continue reading

Thailand Agile Coaching Retreat คืออะไร?

11012498_1568497250057869_9040599800609029475_n

 

ยินดีต้อนรับสู่งาน Thailand Agile Coaching Retreat 2015 ซึ่งถือว่าเป็นงานใหม่สำหรับประเทศไทย ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า Thailand Agile Coaching Retreat คืองานอะไรผ่านทางบทความนี้

แรงบันดาลใจ

ต้นแบบแรงบันดาลใจของ Thailand Agile Coaching Retreat คือ Scrum Coaching Retreat APAC ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยวิสัยทัศน์ของงาน Scrum Coaching Retreat คือ

Continue reading

Copyright © 2017 สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Theme by Anders NorenUp ↑